Algemene Voorwaarden

Artikel 1 | Definities

Opdracht
De dienst of het product dat door Studio De Koning geleverd zal worden.

Opdrachtgever
Een natuurlijk persoon of organisatie die een opdracht verstrekt heeft aan Studio De Koning.

Opdrachtovereenkomst
Een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen. De partijen zijn Studio De Koning (dienstverlener) en de opdrachtgever samen. Een overeenkomst is rechtsgeldig na akkoord van de door Studio De Koning verstrekte offerte ofwel middels een opdrachtbevestiging via mailcontact. Daarmee is de opdrachtgever verplicht de betaling van het honorarium van de opdracht volledig te voldoen binnen de gestelde betalingsvoorwaarden.

Schriftelijk
Elektronische communicatie zoals e-mail, whatsapp, facebook, andere social media, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

Artikel 2 | Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Studio De Koning. Studio de Koning, gevestigd te Hendrik Ido Ambacht, KvK-nummer 70410097, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.

‍Artikel 3 | Offertes

Door het ondertekenen en opsturen van een offerte gaat de opdrachtgever een overeenkomst aan met Studio De Koning. Daarmee verklaart de opdrachtgever akkoord te zijn met de algemene voorwaarden en een betalingsverplichting. Ook geeft de opdrachtgever toestemming haar gegevens te gebruiken voor vastlegging ten behoeve van administratiedoeleinden van Studio De Koning.
Studio De Koning stelt haar offertes zo volledig en transparant mogelijk op, zodat de klant achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever tijdens de productie aanvullende wensen heeft, die nog niet in de offerte en de briefing waren meegenomen. Deze extra uren worden in rekening gebracht op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte overeengekomen

factuurbedrag. Meerkosten worden altijd voor aanvang van de werkzaamheden gecommuniceerd, tenzij anders is overeengekomen. Het vaste uurtarief voor meerwerk is € 60,- per uur per persoon exclusief 21% btw. Een offerte is geldig tot 30 dagen na dagtekening. Bij vertraging en/of annulering van het project door de opdrachtgever is het niet mogelijk om het beschikbare geld voor andere doeleinden te gebruiken of over te hevelen naar andere werkzaamheden.

Artikel 4 | Auteursrecht en gebruik

Studio De Koning behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (niet beperkt tot auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, foto’s, video’s, scripts, muziek, choreografieën, (stem)geluidopnames, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes,etc. die door Studio De Koning zijn ontwikkeld, al dan niet, in opdracht van de opdrachtgever. Bij schending of misbruik van dit auteursrecht stelt Studio De Koning de betreffende organisatie of persoon aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische en financiële consequenties, eventuele kosten voor verveelvoudiging zonder toestemming (bijvoorbeeld uitkoop van acteurs en uitvoeringsrechten) worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Op alle producties van Studio De Koning berust het copyright. Het is niet toegestaan een productie van Studio De Koning te vermenigvuldigen, te reproduceren of te bewerken zonder toestemming van Studio De Koning. Het is mogelijk om in overleg met Studio De Koning een gratis licentie af te nemen voor de auteursrechten.
Studio De Koning behoudt zich het recht voor om de gemaakte beelden en geluiden te gebruiken voor eigen portfolio-uitingen. Het ruwe beeldmateriaal dat gebruikt wordt in montages wordt door Studio De Koning opgeslagen in het archief, overig beeldmateriaal wordt na oplevering verwijderd. Na oplevering van de productie zal Studio De Koning behoudt zich de rechten voor op niet-gebruikt materiaal. In overleg met Studio De Koning is het mogelijk om al het beeldmateriaal aan te schaffen en/of op te slaan. Studio De Koning is niet aansprakelijk voor aanspraken van derden die voortvloeien uit onrechtmatig gebruik van muziek- en/of beeldlicenties door opdrachtgever.

Artikel 5 | Betalingsvoorwaarden

Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke voorwaarden zal opdrachtgever binnen dertig dagen na factuurdatum betalen. Elke betaling strekt ter voldoening van de oudste openstaande factuur. Na akkoord van de offerte wordt 50% van het totaalbedrag gefactureerd. De overige 50% wordt gefactureerd na oplevering van de eerste geassembleerde versie. Bij vertraging van het project, die Studio De Koning geen invloed op heeft gehad, wordt de geplande leverdatum aangehouden voor het versturen van de eindfactuur. Studio De Koning heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
Betaalt de opdrachtgever een factuur niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is Studio De Koning gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Blijft de opdrachtgever in gebreke, dan zal Studio De Koning tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan Studio De Koning. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Studio De Koning op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Studio De Koning te betalen.

Artikel 6 | Uitvoering van de overeenkomst

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie tijdig aan Studio De Koning worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt Studio De Koning zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting, maar kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

Artikel 7 | Annuleringsvoorwaarden

De opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan Studio De Koning. Bij annulering van inschrijving treden de partijen eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van Studio De Koning, gelden annuleringsvoorwaarden. De opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan Studio De Koning, op basis van onderstaande bepalingen:

I. Bij annulering meer dan 1 maand voor aanvang van de diensten is de opdrachtgever gehouden 25% van de gereserveerde dienst(en) te betalen;

II. Bij annulering tussen 30 en 7 dagen voor aanvang van de diensten is de opdrachtgever gehouden 65% van de gereserveerde dienst(en) te betalen;

III. Bij annulering 7 dagen of minder voor aanvang van de diensten is de opdrachtgever gehouden 100% van de gereserveerde dienst(en) te betalen.

Artikel 8 | Overmacht

‍In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan Studio De Koning kan worden toegerekend in geval van een onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van Studio De Koning haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Studio De Koning kan worden verlangd.

Tot die omstandigheden worden de onderstaand omstandigheden gerekend. Indien Studio De Koning:failliet is verklaard;(voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;haar bedrijf heeft stilgelegd of aan het liquideren is;haar opdrachtgever ondanks sommatie de verplichtingen uit deze overeenkomst niet (voldoende) nakomt, dan wel er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de andere partij deze verplichtingen niet na zal komen;haar opdrachtgever zich schuldig maakt aan fraude, handelingen in strijd met de wet en/of regelgeving, of onbetamelijk gedrag op grond waarvan van Building Arts in redelijkheid niet verwacht kan worden deze overeenkomst te continueren;haar opdrachtgever toegelaten is tot de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen);haar directie overlijdt. gegrepen is door overmacht; oorlog, pandemie, natuur- en watersnoodrampen e.d.

Artikel 9 | Aansprakelijkheid

Studio De Koning is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij dienstverlener de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt. In het geval dat Studio De Koning een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het honorarium. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
‍Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Studio De Koning verschuldigd zijn. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon.

Artikel 10 | Klachtplicht

De opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct, uiterlijk binnen 7 dagen, schriftelijk te melden aan Studio De Koning. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Studio De Koning in staat is hierop adequaat te reageren. Klachten na deze 7 dagen worden niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op. Een klacht kan er niet toe leiden, dat Studio De Koning gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan is overeengekomen in de offerte en/of opdrachtbevestiging.

‍Artikel 11 | Wijziging algemene voorwaarden

‍Studio de Koning is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Studio de Koning zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

‍Artikel 12 | Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Studio De Koning partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De rechter in de vestigingsplaats van Studio De Koning is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Studio De Koning het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13 | Verjaring

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Studio De Koning en de door Studio De Koning bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.