Privacybeleid

Contactgegevens
Studio De Koning, handelend met KvK-nummer 70410097, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Nick De Koning is de Functionaris Gegevensbescherming van Studio De Koning en is te bereiken via onderstaand correspondentieadres.

Studio De Koning
Jan van der Heydenstraat 21
3341 BJ Hendrik Ido Ambacht
Info@studiodekoning.com
010 322 0004
KvK: 70410097
Btw: NL002328365B86
Bank: NL37 KNAB 0609 5252 20

Persoonsgegevens die wij verwerken
Studio De Koning verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
- NAW gegevens
- E-mailadres
- IP-adres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer
- Beeldmateriaal

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Studio De Koning verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van jouw betaling;
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
- Om goederen en diensten bij je af te leveren;
- Studio De Koning verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Studio De Koning neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studio De Koning) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Studio De Koning bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Categorie van persoonsgegevens
Bewaartermijn
Reden
NAW gegevens
Uiterlijk 7 jaar na einde cursus/samenwerking
Benodigd ten behoeve van belastingdienst en administratie
Digitale gegevens en correspondentie
Uiterlijk 7 jaar
Benodigd ten behoeve van administratie en optimalisatie van informatie
Media uit diensten
Uiterlijk 4 jaar
Zodat beelden tot 4 jaar teruggehaald kunnen worden
Contactgegevens
Studio De Koning verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Studio De Koning blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Onze subverwerkers zijn:
Subverwerker
Doel
Persoonsgegeven(s)
Webflow
Verwerken van IP-adressen en persoonsgegevens ten behoeve van de nieuwsbrief, communicatie en webshop.
- IP-adres
- NAW gegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- Beeldmateriaal
Adobe pakket
Davinci Resolve
Verwerken persoonsgegevens ten behoeve van de vormgeving en communicatie
- NAW gegevens
- Beeldmateriaal
Notion
Moneybird
Opslaan van persoonsgegevens ten behoeve van de administratie
- NAW gegevens
- E-mailadres
Microsoft Office (teams, outlook, drive)
Opslaan van persoonsgegevens en beeldmateriaal.
- NAW gegevens
- E-mailadres
- IP-adres
- Beeldmateriaal
ING
Opslaan van persoonsgegevens ten behoeve van de administratie
- Voor en achternaam
- Bankrekeningnummer
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Studio De Koning gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Studio De Koning gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/s

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio De Koning en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ons mailadres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer, nationaliteit en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Studio De Koning wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze website.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Studio De Koning neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ons mailadres.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen in dit document worden gepubliceerd.